Kullanım Sözleşmesi
WASK SON KULLANICI PLATFORM KULLANMA LİSANS SÖZLEŞMESİ

1. TANIMLAR
a) “WASK”: Yazılım’ın fikri ve sınaî mülkiyet haklarına sahip WASK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş firmasını tanımlar.
b) “KULLANICI”: Sözleşme uyarınca, hakları WASK’a ait yazılımın kullanma lisans haklarını satın alan özel ya da tüzel kişiliğini tanımlar.
c) “YAZILIM”: Sözleşme kapsamında KULLANICI’nın lisans ve kullanım hakkına sahip olduğu, mülkiyet, mali/telif hakları WASK’a ait olan; WASK tarafından geliştirilen insan veya makine tarafından okunabilir formdaki bilgisayar programını tanımlar.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
a) Bu sözleşme ile KULLANICI, ismi ve özellikleri bu Sözleşme ile kendi dokümantasyonunda belirtilen web tabanlı yazılımın (“Yazılım”) “belirli süreli kullanım hakkı” almıştır. Münhasır olmayan süresiz kullanım lisansı dışında kalan diğer tüm fikri/mülkiyet hakları WASK’a ait olup bu Sözleşme kapsamı dışındadır.

3. LİSANS KOŞULLARI
3.1 Belirli Süreli Kullanma Lisansı
Kullanma lisansı KULLANICI' ya, Yazılımı bu Sözleşmede belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde, faturada belirtilen adreste, lisansta belirtilen kullanıcı sayısını aşmamak koşuluyla süresiz olarak çalıştırma, görüntüleme ve kullanma hakkı verir.
3.2 Kullanma Lisansının Niteliği
Sözleşme konusu Yazılımı kullanma lisansı; "süre ile tanımlı basit lisans" tır. WASK aynı lisansı üçüncü şahıslara verme ve "mali/telif haklarını" dilediği biçimde kullanma hakkını saklı tutar. Sözleşme ile Yazılımın satışı yapılmamakta yalnızca lisansı verilmektedir. Yazılıma, WASK’a ait erişim merkezine uzaktan erişimle ve internet yoluyla erişim linki verilir, erişim sağlanması için kullanıcıya yetkilendirme yapılır. KULLANICI’ya fiziki olarak teslim edilmez.

3.3 Garanti Koşulları: Yazılımın garanti koşulları aşağıda belirtilmiştir.
a) WASK, Yazılımın dijital ortamda sağlanan dokümantasyonuyla uyum içinde olması veya tanımlanan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için azami özeni göstermektedir. WASK, Yazılımın kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve kullanıcının özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.

b) WASK, Yazılıma ilişkin olarak 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunulacağına dair bir garanti vermemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet seviyesi taahhüdünde bulunmamaktadır.

c) WASK, KULLANICI’nın;
- Kâr kaybı veya başka nedenle ortaya çıkacak özel, dolaylı zararlardan sorumlu değildir. WASK, Yazılımın her türlü kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan ve kazanç kaybı gibi doğrudan ya da dolaylı zararlardan hiçbir biçimde sorumlu değildir. Yazılımın kullanılması ile ilgili olarak öne sürülecek taleplerde WASK’ın mali sorumluluğu KULLANICI’nın ödemiş olduğu “yazılım kullanma lisans bedeli” ile sınırlıdır.

4. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
4.1 Süre
Lisansın Süresi: KULLANICI’nın, Yazılımı kullanması ya da işbu Sözleşmeyi kabul ettiğini beyan etmesiyle ve WASK.CO alan adındaki erişim yetkilendirmesinin yapıldığı tarihten itibaren “Takvim ayı bazında” erişimi yürürlük ve geçerlik kazanır.

4.2 Gizlilik
a) Platformun internet aracılığıyla, ya da herhangi bir yolla alınması için KULLANICI tarafından girilmesi gerekli; her türlü kullanıcı adı, şifre ve benzeri verilerin doğruluğundan, güvenliğinden, saklanmasından ve üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasından KULLANICI sorumludur. Söz konusu verilerdeki yanlışlıklardan ve/veya bu bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması ya da KULLANICI adına yazılıma ya da Yazılım üzerinden ulaşılan yerlere erişim yapılmasından KULLANICI sorumludur.

d) WASK, Yazılımla ilgili olarak ya da Yazılım nedeniyle kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi mal ya da hizmet satıcıları ya da sağlayıcılarının işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler hakkında WASK’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5. Yetki
Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda İstanbul (Merkez) icra daireleri ve mahkemeleri yetkilidir. Anlaşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır.